פיני שחרור מהיר/בושינגים/פיני מקום - Carr lane
מהדקים פנאומטים-DESTACO
אביזרי מגנט
גריפרים DESTACO-ROBOHAND-GRIPPERS
ציוד לחדר נקי +מערכת כפפות -DESTACO-CRL-MANIPULATURS
קשיחים תעופתיים
טיטניום GRADE 2-7 , טיטניום רפואי ELI
שולחנות מסתובבים- DESTACO-CAMACO-INDEXCERS
כלי עבודה ומדידה ESSENTRA
כוסות ואקום ומגנטים -DESTACO
אביזרי מכונות, פרזול וכלי דפינה - ELESA+GANTER

תנאי שימוש

1.     כללי

 

1.1.    ברמיל בע"מ (להלן- "החברה") הינה מקימת אתר זה (להלן- "האתר").
 

1.2       השימוש באתר, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן- "השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה והחברה מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.

 

1.3       השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בתקנון זה ("להלן - תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו תנאי התקנון המפורטים באתר במועד כניסתך לאתר.

 

1.4       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל מוצר ו/או שירות באתר זה, את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

 

1.5       גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.6        תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

 
 

2.     התכנים באתר

 

2.1       באתר נמצאים תכנים בנושאים טכניים שונים והן פירוט אודות מוצרי החברה והבעת

דעה של החברה באשר לנושאים מסויימים. ואולם מובהר, כי תכנים אלו אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל מין וסוג שהוא והם מצויים באתר לצרכי התרשמות בלבד של המשתמשים.

 

2.2       החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המופיעים באתר, והאחריות הבלעדית לכל פעולה, החלטה או תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש בלבד. תכנים אלה, סדר הופעתם ושלמותם אינם מבטאים ייעוץ של החברה ואין בפרסום מידע כזה או אחר כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, או שלמותו.

 

2.3       מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריות החברה בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים באתר.

 

 

3.קישורים באתר

 

3.1       באתר מתפרסמים קישורים למאמרים שונים וכן לעמודים ואתרים שונים באינטרנט שאינם   

קשורים לחברה. אין בפרסום הקישורים על ידי החברה, להעיד על הסכמתה של החברה לתוכנם והפרסום אינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, חוקיותם, או דיוקם. פרסום הקישורים על ידי החברה אינו מהווה כל חוות דעת או המלצה לגבי התכנים אליהם מוליכים הקישורים. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית לתכנים המקושרים לאתר באמצעות הקישורים או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.

 

3.2       החברה איננה מתחייבת, כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 

4. הגבלת אחריות

 

4.1       ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בו נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.

 

4.2       החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

4.3       השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא, בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר.

4.4       החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או לכל מידע טכני, מודעות, פרסומות ומידע מסחרי שיפורסמו באתר או באמצעות קישורים כאמור בסעיף

4.5       החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם ובלא הפסקות, ללא טעויות וללא הפרעות.

4.6       ידוע לך ואתה מסכים לכך שהחברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים מבלי צורך להודיע על כך מראש.

4.7       החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות ביחס לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים. כמו כן, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אובדן שייגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה מאי זמינות האתר.

 
 

5. מסירת מידע

 

5.1       הנך מסכים לכך ומאשר בזאת כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי.

 

5.2       ידוע לך והנך מסכים בזאת שהחברה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידך במאגרי המידע שלה. מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי בכל עת לפנות אל החברה, בכתב, ולבקש כי הפרטים שמסרת יוסרו ממאגרי המידע שברשות החברה וכן באפשרותך בכל עת לפנות אל החברה ולבקש כי תחדול ממשלוח דיוור אוטומטי (ניוזלטרים) אלייך.

 

 

6. קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל צורת העברת תוכן הכלול בו, לרבות צילומים ותמונות, הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה.

 
 

7.  שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

 

8. סמכות שיפוט והדין החל

 

8.1       על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

8.2       תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתר החברה. "החברה" - לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמה.